Column 24

1.
45770579145
DINAAAT
di-na-a-t
dīnāt
Die Entscheidung
2.
42735386399
MIŠARIIM
mi-ša-ri-im
mīšarim
von Gerechtigkeit
3.
35358917060328214
ŠAḪAAMMURAPI2
ša Ḫa-am-mu-ra-pi2
ša Ḫammurapi
von Hammurabi
4.
1526813459318134
ŠARRUUMLEU2UM
šar-ru-um le-u-um
šarrum lē'ûm
der starke König
5.
31846114875342
U2KIINNUMA
u-ki-in-nu-ma
ukkinuma
und die gesammelte Götter
6.
342381318104170
MATAMU2SAAM
46179
KINAM
ma-tam u2-sa-am ki-nam
mātam ūsam kīnam
das Land die feste Sitte
7.
45586557
U3RIDAM
557319170
DAMQA2AM
u3 ri-dam dam-qa-am
u rīdam damqam
und gute Führung
8.
31835313121458
U2ŠAAṢBITU
u2-ša-aṣ-bi-tu
ušaṣbitu
er ließ ergreifen

Column 25

3.
579383565589128565
AWILUMḪAABLUM
a-wi-lum ḫa-ab-lum
awīlum ḫablum
Der geschädigte Mann
4.
353579383381
ŠAAWATAM
ša-a-wa-tam
ša awātam
der eine Rechtssache
5.
1423281354318
IRAŠUU2
i-ra-aš-šu-u2
iraššû
bekommt
6.
57970342589451
ANAMAḪAAR
358142a
ALANIA
a-na ma-ḫa-ar ALAN-ia
ana maḫār ṣalmīja[ALAN.IA]
möge vor meine Statue
7.
15042735386399
LUGALMIŠARIIM
šar[LUGAL] mi-ša-ri-im
šar mīšarim
"König von Gerechtigkeit"
8.
592055980342
LIILLIIGMA
li-il-li-ig-ma
lillikma
gehen
9.
7068142
NARUI
NA-RU-i
narî[NA.RU-i]
meine Stele
10.
353145328170
ŠAAṬRAAM
ša-aṭ-ra-am
šaṭram
inschriftete
11.
59212139
LITA
339112342
AS2SIMA
li-iš-ta-as2-si-ma
lištasima
möge er vorlesen bekommen
12.
57938373142579
AWATIIA
a-wa-ti-i-a
awâtīja
meine Wörter
13.
35453632894
ŠUQU2RATIM
šu-qu2-ra-tim
šuquratim
wertvollen
14.
59212532342
LIMEMA
li-iš-me-ma
lišmēma
möge er hören
15.
7068142579383381
NARUIAWATAM
NA-RU-i a-wa-tam
narî[NA.RU-i] awātam
meine Stele, das Wort
16.
59343449354
LIKAL2LIMŠU
li-kal2-lim-šu
likallimšu
möge ihn sehen lassen
17.
457148354
DIINŠU
5960203
LIMUUR2
di-in-šu li-mu-ur2
dīnšu līmur
seinen Rechtspruch möge er sehen